جزوه و کتاب اولین کتاب هوشمند ایران                                                       جزوه                                                     نمونه سوال